2019 ANNUAL MEETING TIKOMED AB

Kallelse till årsstämma i TIKOMED AB

Aktieägarna i TIKOMED AB (org.nr. 556622-8960) kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2019, kl. 11.00 på Restaurang Bryggan, Småbåtshamnen 16B i Höganäs.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds att senast kl.12.00 den 7 juni 2019 anmäla sin avsikt att delta till bolaget.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Viken, senast från och med den 20 maj 2019 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Handlingarna kommer också att finnas tillgängliga på stämman.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för TIKOMED AB

__________________________________________________

Notice of Annual Meeting of TIKOMED AB

The shareholders of TIKOMED AB (org. No. 556622-8960) are hereby invited to the Annual Meeting on June 17, 2019, at 11.00 am, at Restaurant Bryggan, Småbåtshamnen 16B in Höganäs.

Shareholders wishing to participate in the Annual Meeting are requested to notify their intention to participate to the company no later than 12:00 on June 7, 2019.

Available documents

The annual report and auditor’s report will be made available to the shareholders at the main office, Viken, no later than May 20, 2019 and a copy thereof will be sent to the shareholders who so request. The documents will also be available at the meeting.

With kind regards,
The Board of Directors of TIKOMED AB

DATE
17 June 2019 - 17 June 2019

TIME
11:00 AM - 1:00 PM

VENUE
Restaurant Bryggan - Småbåtshamnen 16B

CITY
Höganäs